ISO-V-Probe

Drucken
Übersicht Stahllexikon
s. ISO-Spitzkerbprobe (ISO-V-Probe)